Rrrooarr!

Titel  Rrrooarr!

Størrelse hele rummet

Sted
Socle Du Monde, Herning 2021
Se!udstillings-og projektrum, Hendrik Pontoppidansgade 34B, Aarhus
ArtWeekend Aarhus 2020

KH7 Artspace 2025
udsmykning af Den Uafhængige Politiklagemyndighed i Aarhus
mødelokale på dokk1
Baunhøj Mølle, Grenå

tak for støtte:

               

 

Beskrivelse og teknik

Idé
Opskalerede konturer af penselstrøg som et tredimensionelt maleri fra gulv til loft.
Dette værk tager blandt andet udgangspunkt i en hændelse i Delphi, Grækenland. Ikke langt fra Apollon-templet hørtes en lyd, der bedst kan beskrives som et dybttonet brøl, som kom indefra jorden. Kort efter skælvede jorden et par gange. Jorden – den faste grund – under vores fødder er levende og bevæger sig. Og har en markant dyb stemme.

Det er noget alle mennesker oplever i en eller anden grad. Det kan være helt små detaljer, der pludselig bliver afgørende. Man bliver i et lysende øjeblik klar over at verden er ukontrollérbar og uforudsigelig. Selvom vi alle er mere eller mindre intenst beskæftiget med at forsøge at kontrollere og styre en slags “Lauf der Dinge”, hvor den ene hændelse afføder den næste i en lang ubrudt kæde af hændelser, kan ingen stille noget op mod det kaos, virkeligheden reelt er. 

Forvarslet om et jordskælv i form af en lyd, en stemme, fra jordens indre, satte en tankerække i gang. Billeder af jordskorpen der krakelerer og afslører dybe sprækker i overfladen, ændrede fundamentalt følelsen af at være i verden – med en fast grund under fødderne.

En kontur af noget. En streg som følger omridset af bygningskonstruktioner, byformationer, veje, infrastruktur, huse, beboelse i forskellige tilstande, bare som en ydre tegning af det hele.

Denne kontur forstyrres af vildtvoksende penselstrøg, på billedfladerne og udenfor dem, penselstrøgene kommer svævende ud og hænger fastfrosset i luften, som en standsning af tiden, en slags helt umulig pause i tidens strøm.

Tingenes vedblivende og ustoppelige foranderlighed og følelsen af kontroltab ligger til grund for idéen til denne installation. Installationen består af en billed-skulptur, som fylder hele rummet ud og en fortælling i høretlf., Jordens stemme v. seismolog Bo Holm Jacobsen:

 

Workshop

D. 3. oktober blev der afholdt en workshop i udstillingen, faciliteret af Sofie Kragh-Müller. Her udfoldedes et eksperiment, hvor deltagerne guides ind i værket på måder, hvor det sansede og det reflekterende åbner til værket på nye og overraskende måder

 

Værk/idé/installation: Anne-Marie Pedersen
Lyd: Bo Holm Jacobsen, Geoscience, AU
Teknik: AMP, Maria Bruun
Workshop: Sofie Kragh-Müller

Tak for støtte til Statens Kunstfond og Kulturudviklingspuljen,  Aarhus Kommune

 

 

Title  Rrrooarr!

Size the room

Site
Socle Du Monde, Herning 2021
Se!udstillings-og projektrum, Hendrik Pontoppidansgade 34B, Aarhus
ArtWeekend Aarhus 2020

udsmykning af Den Uafhængige Politiklagemyndighed i Aarhus
mødelokale på dokk1
Baunhøj Mølle, Grenå

Description and technique

Idéa  This work is based on an incident in Delphi, Greece. Not far from the Apollo Temple a sound was heard which can best be described as a deep roar from inside earth. Shortly after came a few small earthquakes. The earth – the solid ground under our feet – is alive and moving – and has a significant deep toned voice.

This experience happens to everyone, on a larger or smaller scale: It can be tiny details that suddenly become crucial. In a flashlight it becomes clear that the world is uncontrollable and unpredictable. Even though all of us are intensely occupied trying to control and direct a kind of “Lauf der Dinge”, where one incident takes over after the other in a long unbroken chain of incidents, nobody can elude the chaos that reality really is.

The advance notice in the form of a sound, a voice, from inside earth, started a train of thought. 

A contour drawing of something. A line following contours of building constructions, urban formations, roads, infrastructure, just an outline of everything.

This contour is disturbed by wildly developing brush strokes, upon the picture surface and outside it. Brush strokes that come floating and hang frozen in midair, as if time stood still, a kind of impossible break in the flow of time.

The persistent changing of things and the feeling of lack of control underlies the idea for this project. A sculptural painting fills out the room and is supplemented with a narrative by seismologist Bo Holm Jacobsen from Aarhus University, “Jordens Stemme”.

  1. Oktober a workshop was held inside the artwork, facilitated by Sofie Kragh-Müller. She unfolded an eksperiment, guiding the participants into the work in ways where the sensed and the reflective open to the work in new and surprising ways

Work/idéa/installation: Anne-Marie Pedersen
Sound: Bo Holm Jacobsen, Geoscience, AU
Technique: AMP, Maria Bruun
Workshop: Sofie Kragh-Müller

Supported by The Danish Art Foundation and Kulturudviklingspuljen,  Aarhus Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

Baunhøj Mølle 2022

 


Socle du Monde Biennalen 2021

 

 

 

 

 


Socle du Monde Biennalen 2021

 

 

Se!Udstillings – og projektrum og ArtWeekend Aarhus 2020